Start nieuwe lessenserie - Inner Guidance

                                                                                                                                                        for English scroll down

Voor het nieuwe jaar staan de sterren gunstig. Ik heb het dan over de Saturnus – Jupiter conjunctie die plaats had op 21 december, het “samenkomen” van 2 planeten die veel invloed hebben op het magnetisch veld van de aarde. En daarmee op ons als mensen die leven op de aarde. Jupiter, de planeer van wijsheid en Saturnus, de planeet van discipline, komen samen in het teken van Waterman. Daarmee komt een einde aan het 2000 jaar oude “Vissen” tijdperk dat gekenmerkt werd door machtsdenken, verticale hiërarchie, materialisme en het volgen van een autoriteit buiten jezelf (kerk, politieke organisaties, management van grote bedrijven). In het Waterman tijdperk is informatie onbeperkt beschikbaar, netwerkstructuren vervangen de verticale hiërarchie en we ontwikkelen innerlijk leiderschap. Spiritualiteit komt meer naar de voorgrond, bewustzijnsontwikkeling vindt versneld plaats en we komen meer toe aan heling van onszelf en de aarde. Lees er meer over op de website van de Internationale Kundalini Yoga organisatie 3HO. The Aquarian Shift: What will be Different? | 3HO Foundation

Met de Kundalini Yoga lessen van de komende maanden wil ik deze ontwikkeling ondersteunen. Deze krachtige yogatechnieken helpen je om zelf-beperkende patronen (fysiek/mentaal) te doorbreken, (emotionele) ballast los te laten en ruimte te maken. Ruimte om je Ware Zelf te ervaren: je puurheid, je licht, je onbegrensdheid. Te ervaren dat je niet afgescheiden bent, dat je een bent met alles wat is. Het antwoord op angst voor tekort, voor eenzaamheid en voor de onbekende ander. Ruimte ook om te ontvangen wat het Universum je brengt op je pad. De lessen helpen je om de kracht in jezelf op te zoeken en te ervaren wie je bent voorbij je fysieke lichaam, voorbij het denken. We zijn spirituele wezens die een aardse ervaring opdoen om een levensles te leren. Wat is jouw bestemming, wat is de volgende stap op jouw pad? Hoe zou het zijn om jouw bestemming meer te gaan leven?

Ik voel me dankbaar voor dit yogische pad en voor de mogelijkheid deze yogische technieken voor zelf-heling, zelf-realisatie en innerlijk leiderschap met je te delen.

Kijk voor de lestijden op de website. Tot 9 februari zijn de lessen online vanwege de corona maatregelen. Als Kundalini Yoga nieuw voor je is kan je  3 kennismakingslessen volgen. 

Ik kijk er naar uit je te zien in de les!  Rinske

 

 
The stars are favorable for the new year. I’m talking about the Saturn – Jupiter conjunction that took place on December 21st, the “convergence” of 2 planets that have a lot of influence on the magnetic field of the earth. And with that on us as people who live on the earth. Jupiter, the planet of wisdom and Saturn, the planet of discipline, come together in the sign of Aquarius. This brings an end to the 2000 year old “Pisces” era, which was characterized by powergames, vertical hierarchy, materialism and the following of an authority outside yourself (church, political organizations, management of large companies). In the Aquarius era, unlimited information is available, network structures replace the vertical hierarchy and we develop inner leadership. Spirituality is coming more to the forefront, consciousness development is accelerated and we are more ready to heal ourselves and the earth. Read more about it on the website of the International Kundalini Yoga organization 3HO. The Aquarian Shift: What will be Different? | 3HO Foundation
 
With the Kundalini Yoga classes of the coming months I want to support this development. These powerful yoga techniques help you to break through self-limiting patterns (physical / mental), release (emotional) ballast and make space. Space to experience your True Self: your purity, your light, your limitlessness. To experience that you are not separate, that you are one with all that is. The answer to fear of lack, of loneliness and of the unknown other. Space also to receive what the Universe brings you on your path. The lessons help you to find the power within yourself and to experience who you are beyond your physical body, beyond the Mind. We are spiritual beings having an earthly experience to learn a life lesson. What is your destiny, what is the next step on your path? What would it be like to start living your destiny more?
 
 
I feel grateful for this yogic path and for the opportunity to share with you these yogic techniques for self-healing, self-realization, and inner guidance.
 
Classes will be online until February 9th, due to the corona measures, check the website for class times. 
 
If you are new to Kundalini Yoga, you can also first do 3 introductory classes
 
 
I am looking forward to see you in class!
Rinske

 

Reacties

juli, 2024

Op onze nieuwsbrief abonneren

X